REGULAMIN APLIKACJI FB

REGULAMIN APLIKACJI „CHOMIK MACIEJ” UDOSTĘPNIANEJ NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM „FACEBOOK”

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z Aplikacji „Chomik Maciej” udostępnianej na portalu społecznościowym „Facebook”,
 2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie użytych w nim pojęć:
  • „Aplikacja „Chomik Maciej”” lub „Aplikacja” – dedykowana aplikacja internetowa, która umożliwia użytkownikom portalu społecznościowego „Facebook” zarządzanie wspólnym tworzeniem paczki dla wybranej rodziny w ramach Projektu „Szlachetna paczka”;
  • „Regulamin ” – niniejszy dokument dostępny na stronie http://chomikmaciej.pl/rules;
  • „M&P Agencja” – M&P Agencja z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Sasanki 21/1, 35-604 Rzeszów, NIP 8133364716, REGON 180185250;
  • „Użytkownik” –osoba fizyczna posiadająca aktywne konto w serwisie społecznościowym „Facebook”, która korzysta z Aplikacji „Chomik Maciej”;

Rodzaj i zakres usług świadczonych przez Aplikację

§ 2

 1. Aby użytkownik mógł korzystać z Aplikacji niezbędne jest wyrażenie przez niego zgody na dostęp aplikacji do jego danych z serwisu Facebook: profil publiczny, lista znajomych, adres e-mail, akcje publikowania
 2. Aplikacja automatycznie tworzy wpisy na tablicy w profilu Użytkownika w następujących przypadkach: 
  • Zaproszenie znajomych do zagrania w grę "Chomik Maciej";
  • Porównanie wyników Uzytkownika z wynikami znajomych;

Ochrona prywatności i dane osobowe

§3

 1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez M&P Agencja jego danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail, płeć, lokalizacja) podanych przez niego w ramach profilu na portalu społecznościowym „Facebook”, w celach związanych z wykonywaniem działalności statutowej przez Stowarzyszenie WIOSNA, w szczególności promowania podejmowanych przez nie akcji społecznych, informowania przy użyciu poczty elektronicznej o współpracy z podmiotami je wspierającymi oraz o działalności tych podmiotów.
 2. Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika jest M&P Agencja.
 3. M&P Agencja dba o należytą ochronę danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w szczególności Stowarzyszenie WIOSNA nie będzie przekazywać tych danych innym podmiotom do realizacji ich własnych celów.
 4. M&P Agencja wykorzystuje w Aplikacji pliki „cookies”, które zbierają informacje pozwalające dostosowywać je funkcjonalności do indywidualnych i preferencji Użytkownika.
 5. Użytkownik ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych, poprawiania ich lub usuwania.

Warunki korzystania z Aplikacji

§ 4

 1. Dla prawidłowego działania Aplikacji niezbędne jest spełnienie wymagań technicznych dla korzystania z portalu „Facebook”.
 2. Zabronione jest wprowadzanie przez Użytkownika na stronie Aplikacji na portalu „Facebook” treści sprzecznych z prawem, w szczególności naruszających prawa osób trzecich.
 3. Aby użytkownik mógł korzystać z Aplikacji niezbędne jest wyrażenie przez niego zgody na dostęp aplikacji do jego danych z serwisu Facebook: profil publiczny, lista znajomych, adres e-mail, akcje publikowania.

Przerwy w działaniu Aplikacji

§ 5

M&P Agencja nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Aplikacji wynikający z przerw w dostępności lub prawidłowym działaniu jakichkolwiek funkcji Aplikacji lub serwisu „Facebook” oraz za szkody poniesione przez Użytkowników wynikające z tego tytułu.

Czas trwania

§ 6

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, której treść stanowi Regulamin zawarta jest na czas nieokreślony, z uwzględnieniem postanowień § 10 ust. 2 Regulaminu.

Postępowanie reklamacyjne

§ 7

 1. Reklamacje dotyczące działania Aplikacji można składać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej kontakt@chomikmaciej.pl
 2. Reklamacje rozpatrywane są w terminie dziesięciu dni roboczych od dnia ich otrzymania.
 3. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z Regulaminu przysługuje Użytkownikowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

FAQ

§ 8

Wszelkie pytania i sugestie związane z działaniem Aplikacji Użytkownicy mogą przesyłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej kontakt@chomikmaciej.pl

Zmiany Regulaminu

§ 9

 1. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich umieszczenia na stronie http://chomikmaciej.pl/rules.html
 2. Użytkownik, który nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu albo rezygnuje z korzystania z Aplikacji, może w każdym czasie usunąć aplikację ze swojego konta i cofnąć wszystkie wydane pozwolenia.

Wejście w życie Regulaminu

§ 10

Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.11.2015, który jest jednocześnie dniem jego ogłoszenia na portalu społecznościowym „Facebook”.